Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm Y tế Thành phố Hải Phòng
Hội nghị nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp cơ sở năm 2019

Ngày 18/10/2019, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài nghiêncứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp cơ sở năm 2019.
Danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học,sáng kiến cải tiến kỹ thuật được nghiệm thu gồm:

TT

Tên đề tài, sáng kiến

Người thực hiện

1

Đánh giá thực trạng chất lượng viên chức, người lao động trong 05 năm (2014-2018) và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng viên chức, người lao động tại Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Hải Phòng năm 2019

CN. Ngô Thị Thu Hiền

2

Đánh giá nhận thức của thuyền viên Việt Nam về bệnh Thương hàn tại Cảng Hải Phòng năm 2019

Ths Lương Thành Trung

3

Đánh giá nhận thức của thuyền viên Việt Nam về bệnh Tả tại Cảng Hải Phòng năm 2019

Bs.CKI Bùi Văn Huỳ


Thông tin mới nhất
Đăng nhập