Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm Thành phố Hải Phòng
  • Công tác xét nghiệm

    Khoa Xét nhiệm là một khoa chuyên môn thuộc Trung tâm, với chức năng nhiệm vụ theo quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BYT ngày 30/01/2007 của Bộ trưởng Bộ y tế:- Thực hiện các xét nghiệm về lĩnh vực kiểm dịch y tế theo qu

Thông tin mới nhất
Đăng nhập