Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm Y tế Thành phố Hải Phòng
HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT 18-NQ/TW, NGHỊ QUYẾT 19-NQ/TW CỦA HỘI NGHỊ LẦN 6 BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII

Thực hiện Công văn số 1328/SYT-TCCB ngày 05/6/2018 của Sở Y tế về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW 

Ngày 08/6/2018, Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần 6 BCHTW Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập tới toàn thể cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động trong đơn vị.

Tại hội nghị, Ths. Vũ Thị Châu Phó giám đốc Trung tâm đã trình bày nội dung Nghị quyết 18-NQ/TW  ngày 25/10/2017 Hội nghị lần 6 BCHTW Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết 19-NQ/TW  ngày 25/10/2017 Hội nghị lần 6 BCHTW Đảng khóa XII   về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
Thông tin mới nhất
Đăng nhập